Home

นายจูมมะลี ไชยสอน

นายจูมมะลี ไชยสอนเป็นเลขาธิการทั่วไปของคณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นพรรคทางกฎหมายพรรคเดียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาวมีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของสภาแห่งชาติและมีสมาชิกทั้งหมด 115 คน ซึ่งการเลือกตั้งแต่ละครั้งสมาชิกมีวาระการทำงานเป็นเวลา 5 ปี ประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองประเทศด้วยพรรคการเมืองเดียว พรรคประชาชนปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (พรรคประชาชนปฏิวัติลาว) ขึ้นมามีอำนาจในการปกครองประเทศอย่างถูกกฎหมาย

ในระหว่างช่วงก่อนดำรงตำแหน่งในสภาแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหลักของรัฐสภาของลาว นายจูมมะลีได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีครั้งแรกในปี ค.ศ. 2006 เขาเกิดในวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1936 ในแขวงอัตตะปือที่อยู่ทางภาคใต้ของลาวและอยู่ติดชายแดนกัมพูชา และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นสำหรับเกษตรกรรม

นายจูมมะลีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการกลางของพรรคการเมืองลาว ซึ่งเป็นรัฐสภาที่สามในปี ค.ศ. 1982 และกลายมาเป็นผู้แทนสำรองของคณะกรรมาธิการกลางของคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ และนอกจากนี้ยังเป็นเลขาธิการของสำนักเลขานุการของคณะกรรมการกลางในปี ค.ศ. 1986

นายจูมมะลี ไชยสอนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์อีกหลายครั้งในลำดับที่ 5 6 และ 7 ในพรรครัฐสภาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี ค.ศ. 1991 1996 และในปี 2001

นายจูมมะลี ครั้งหนึ่งได้เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่เดือนสิงคาคม ปี ค.ศ. 1991 จนถึงเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1993 ในขณะนั้น นายจูมมะลีได้ทำงานในสองตำแหน่งควบกันคือ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเอง

นายบุญยัง วอละชิด

นายบุญยัง วอละชิดเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลลาว เขาเกิดในวันที่ 15 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1937 นายบุญยังได้ทำงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2006 ปัจจุบันเขาได้เป็นเลขาธิการระดับสูงของสำนักเลขานุการและเป็นหนึ่งในสมาชิกของสำนักเลขานุการซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริหารงานประเทศของรัฐบาล ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านเลขานุการ งานธุรการ และการบริหารประเทศ

นายทองสิง ทำมะวง

เป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายกรัฐมนตรี นายทองสิง ทำมะวงได้เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เขาอาศัยในหมู่บ้านสีสังวอนในกรุงเวียงจันทน์และได้เป็นสมาชิกของพรรคปฏิวัติประชาชนลาวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารประเทศก่อนที่เขาจะเข้าเป็นสมาชิกสำรองของคณะกรรมาธิการกลางของพรรคและเป็นประธานของคณะกรรมธิการสำนักหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ช่วยของฝ่ายประชาสัมพันธ์และบร์อดการฝึกอบรมอีกด้วย  ในปี ค.ศ. 1991 นายทองสิง ทำมะวงได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นหัวหน้าของสำนักงานคณะกรรมธิการกลางของพรรค ในปีค.ศ. 2002 นายทองสิงได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของลาว

บุคคลอื่น ๆ ในคณะรัฐบาลรวมทั้งพลตรี Asang Laoli พลตรี Douangchay Phichit, Somsaviat Lengsavat และ Thongloun Sisoulit นาง Kanika Phommachanh เป็นตัวแทนถาวรต่อสหประชาชาติ

♥ 85231

Advertisements